tipteh logo

tipteh automatsko
  • PREBACITE NA
    AUTOMATSKO

Turck Senzori protoka

 

Senzori protoka se koriste za zaštita pumpi od rada na suho/bez tekučih medija/, detekciju curenja medija, kontrolu podmazivanja u hidraulici, prisustvo tekučina za dezinfekciju, detekciju protoka agresivnih medija, za protoke tekučina visoke viskoznosti, protoke u Ex zoni, za ventilaciju - kontrolu protoka zraka, protoka tekučina za hlađeneje i u sustavima gdje se zahtjevaju visoki higijenski standardi.
Princip rada:
Kalorimetrijski princip rada temelji se na termo-dinamičkom principu. Unutar senzora nalaze se dva temperaturno zavisna mjerna otpornika koji su povezani u most. Jedan od otpornika reagira na temperaturu okoline i služi za kompenzaciju prilikom promjene temperature tekučine. Na taj način rad uređaja je nezavisan od temperature medija i vanjske temperature. Drugi otpornik je u kontaktu sa grijanim elementom. Kod protoka medija toplina grijanog elementa i otpornika se smanjuje i javlja se razlika u temperaturi između dva otpornika. Ta razlika temperatura između otpornika,  stvara napon na izlazu iz mjernog mosta. Promjena napona na izlazu iz mosta proporcionalna je brzini protoka tekučine. Ova razlika ima konstantnu vrijednost dokle god medij miruje. 
 
Modeli: 
Granična vrijednost protoka se kod svih modela može podesiti potenciometrom. Dostupna su dva modela senzora protoka. Model u kojem je senzor integriran u zajedničko kućište s elektronikom i model u kojem je senzor posebno a elektronika je u zasebnom kućištu koje je smješteno na DIN šini u upravljačkom ormaru. Kod modela gdje su senzor i elktronika u istom kućištu ugrađena je i led signalizacija brzine protoka i potenciometar. Izlaz iz senzora protoka standardno su rješeni sa relejima ili tranzistorima. Postoje verzije i sa analognim izlazom koji je približno proporcionalan protoku. Senzor je izrađen od nehrđajućeg čelika, ali postoje i varijante od specijalnih materijala ko što su teflon, diflor, hasltel, titan (povećana je kemijska i mehanička otpornost). Za male protoke koristi se izvedba na through (protočnom) principu (slika dolje). Time se postiže izuzetna osjetljivost - za detekciju protoka od 1 ml/min!!!
Karakteristike kalorimetrijskog principa:
•nezavisan od pritiska i temperature
•nema mehaničkih – pokretnih dijelova i praktički    nema habanja
•dosta nezavisan od smjera protoka
•nezavisan od gustoče tekučine
•moguće je samo približno mjerenje protoka  (ovim  načinom nije moguće precizno doziranje)
Funkcije i primjena:
•Razlikovanje stanja: medij protiče/miruje
•Kontrola graničnevrijednosti: brzina protoka ispod  limita/preko limita
•Kontrola stanja: medij prisutan/medij nije prisutan
•Moguća kontrola nivoa: preko/ispod limita
 

TURCK senzori protoka »